Artikel 1: verkoopsovereenkomst

 1. De verkoopsovereenkomst tussen Happy Rider en de klant wordt gesloten bij het verschijnen van de orderbevestiging op diens computerscherm.
 2. De klant dient meerderjarig te zijn om een bestelling bij Happy Rider te plaatsen. Door het aanvaarden van de verkoopsovereenkomst bevestigd de klant dat dit zo is.
 3. Happy Rider behoudt het recht de bestelling te weigeren en de verkoopsovereenkomst ongedaan te maken binnen een periode van 10 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Indien de bestelling wordt geweigerd verbindt Happy Rider zich ertoe gelijktijdig alle reeds gestorte gelden te retourneren.

Artikel 2: prijzen

 1. Alle prijzen vermeld op de online webwinkel van Happy Rider zijn in EURO en inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten.
 2. De verzendingskosten staan vermeld op de FAQ – veel gestelde vragen – pagina van de Happy Rider website. De verzendingskosten worden duidelijk vermeld bij bestelling, op de orderbevestiging en de factuur.
 3. Indien de klant beschikt over een kortingcode dan wordt deze automatisch verrekend bij bestelling en vermeld op de orderbevestiging. Elke kortingcode kan slechts eenmalig worden gebruikt.

Artikel 3: betaling

 1. Betaling kan online en is zonder meerkost voor de klant via Bancontact, Visa- en Mastercard.

Artikel 4: eigendomsrecht

 1. Happy Rider blijft eigenaar van alle bestelde artikelen tot de volledige factuur is voldaan.

Artikel 5: aansprakelijkheid

 1. Produkten
  De klant dient bij leverig te controleren of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden dan dient de klant dit binnen zeven werkdagen na levering via e-mail aan Happy Rider te melden om het recht op vervanging of terugbetaling te behouden.
  Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden dan heeft Happy Rider de keuze de produkten te vervangen of de factuurwaarde ervan te retourneren.
 2. Levertermijn
  Happy rider is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief.
  Happy Rider kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij het transport. Overschrijding van de vermelde levertermijn geeft geen recht op shadevergoeding.
  Happy rider verbindt zich ertoe elke bestelling uit te voeren binnen een termijn van 30 dagen volgend op de dag van bestelling. De klant heeft het recht de bestelling te annuleren indien de levering niet is gebeurd binnen deze termijn.
 3. Verlies en transportschade
  Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Happy Rider verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van levering.
  Op het moment van verzending ontvangt de klant een e-mail bericht. Indien de klant binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van dit bericht de bestelde goederen niet ontvangen heeft dient deze dit binnen drie werkdagen te  melden aan Happy Rider. Indien dit niet gebeurt verliest de klant het recht op vervanging of terugbetaling.
Artikel 6: verzakingsrecht
 1. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij verzaakt aan de aankoop, zonder vergoeding en zonder weergave van het motief, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het produkt.
 2. Indien de klant gebruik maakt van het recht vermeld in paragraaf 6.1 dan worden alles reeds betaalde bedragen door Happy Rider terugbetaald en dit uiterlijk binnen dertig dagen na de verzaking.


Artikel 7: retourneren van aangekochte produkten

 1. Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" worden de kosten voor het terugzenden van het produkt gedragen door de klant.
 2. Enkel niet gebruikte en onbeschadigde produkten kunnen worden teruggenomen door Happy Rider.
 3. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender.
 4. Het artikel dient voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking te worden terugbezorgd.
 5. Alvorens een produkt te retourneren dient de klant Happy Rider hiervan op de hoogte te brengen. Praktische richtlijnen voor het terugzenden van goederen staan vermeld op de FAQ – veelgestelde vragen – pagina van de Happy Rider website.

Artikel 8: produktgarantie

 1. Happy Rider produkten worden verkocht conform de Belgische wetgeving geldend voor consumentengoederen. De wet schrijft voor dat de verkoper gehouden is tot garantie indien er een gebrek aan overeenstemming is tussen het product en de overeenkomst.
 2. De informatie aangaande artikelen zoals afmetingen, gewicht en kleur vermeld op de website van Happy Rider zijn indicatief en niet bindend.
 3. Happy Rider garandeert de functionaliteit van de geleverde goederen. De garantie dekt enkel een eventueel gebrek aan overeenstemming ten gevolge van produktiefouten.
 4. Schade door normale slijtage, foutief gebruik of wijzigingen aan het produkt uitgevoerd door de gebruiker komen in geen geval in aanmerking voor enige eis tot vergoeding.

Artikel 9: toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Happy Rider en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechtbank in België.

Artikel 10: overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming waarvoor Happy Rider niet verantwoordelijk kan worden gesteld omdat ze niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens de wet voor diens rekening komt.
 2. In geval van overmacht heeft Happy Rider het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de betrokken bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Happy Rider gehouden is tot enige schadevergoeding.